5

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารสัตว์ฟาร์มสุกร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารไม่พบสิ่งปลอมปน ค่าความชื้นไม่เกินมาตรฐาน ไม่พบการใช้ยาปฏิชีวนะ และไม่พบเชื้อราในอาหาร จำนวน 5 ฟาร์ม และสุ่มตรวจสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกร จำนวน 25 ตัวอย่าง ผลตรวจสารเร่งเนื้อแดงเป็นลบทั้งหมด

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4