3

เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ตรวจต่ออายุการรับรองการปฏิบัติที่ดี GMP สำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานแปรรูป สงขลา) อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ปีกที่สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และตรวจให้คำแนะนำการเตรียมพร้อมการขอรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก ณ โรงงานแปรรูปไก่ บริษัท อรุณรัตน์ 2014 จำกัด ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา และเตรียมพร้อมขอรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับสุกร ณ บริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

1 2 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 9