2

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ตรวจติดตามงานกิจกรรมมาตรฐานฟาร์ม พื้นที่ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ เป็นบริษัท LPF ทุ่งรื่นฟาร์ม (ไก่เนื้อ) ซึ่งเป็นฟาร์มที่คงไว้ซึ่งการรับรอง มีระบบการจัดการที่ดีพร้อมทั้งได้ประเมินสมรรถนะคณะผู้ตรวจประเมินฯของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จำนวน 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านมีความรู้และความสามารถในการปฎิบัติงาน โดยเฉพาะกับเกษตรกรในพื้นที่ ทำให้มีฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานเสมอมา

7 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6