13

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 พร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการระดับเขต ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโคบาลชายแดนใต้ ภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ตามกรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมกันพิจารณาคู่มือพร้อมเดินหน้าโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 จ.สงขลา

12 11 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 8 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  12