1 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 น.สพ.บรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 ร่วมการนำเสนอข้อมูลเกษตรกร(อาชีพเลี้ยงสัตว์)ดีเด่น ระดับเขต 9 นายอนันต์ ไชยรัตน์ อ.สายบุรี จ.ปัตตานีและกลุ่มเกษตรกร(เลี้ยงสัตว์)ดีเด่น ระดับเขต 9 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะบ้านฮูแตทูวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ผ่านระบบออนไลน์ จากห้องประชุม สนง.ปศุสัตว์ จ.ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี แก่คณะคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่น กรมปศุสัตว์ ปี 2566

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 400