8 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยะลา และเทศบาลนครยะลา ร่วมประชุมการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างเทศบาลปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมอรุณสวัสดิ์เทศบาลนครยะลา

 

 

 

 

 

 

 

13 12 11'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 9 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6' 1 2