1 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา และเทศบาลตำบลเกาะยอ จัดกิจกรรมการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดแหลมพ้อ โดยการทำหมันสุนัขและแมว 47 ตัว ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 135 

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6