แบบสอบถาม

 แบบสอบถาม >> ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของผู้รับบริการ
qrcord1
แบบสอบถาม
ความต้องการของผู้รับบริการ
ใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์
qrcode2

 

 

 

 

7เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2566 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตจำนงค์สุจริตและความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ สร้างความตระหนักรู้ให้บุคลากรเพื่มประสิทธิภาพในการทำงาน การใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและความมุ่งมั่นของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมปศุสัตว์ ในการปฏิบัติราชการตามกฏหมายอย่างถูกต้อง โปร่งใส และความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เกษตรกร รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และในปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 มีบุคลากรได้รับรางวัลผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น กรมปศุสัตว์  ประจำปี 2565 คือนางอรพินท์ เทพรินทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

 

 

 

1 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 36