แบบสอบถาม

 แบบสอบถาม >> ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของผู้รับบริการ
qrcord1
แบบสอบถาม
ความต้องการของผู้รับบริการ
ใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์
qrcode2

 

 

 

 

2 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอกาบัง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกาบัง และเจ้าหน้าที่ อบต.บาละ ร่วมประชุมหารือหลักเกณฑ์และการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอกาบัง ณ กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์บ้านสี่สิบ ประชุมหารือหลักเกณฑ์และการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

 

 

 

 

1 3 5