1 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกันปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ตรวจติดตามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส และตรวจติดตาม ให้คำแนะนำสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) ร้านมายด์ฟู้ด อ.เมือง จ.นราธิวาส

 

 

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 12 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14