12 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และปศุสัตว์อำเภอระโนด ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) จำนวน5 แห่ง เพื่อให้สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ถูกสุขลักษณะ มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และเสริมสร้างความมั่นใจให้กลับผู้บริโภคต่อไป

 

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 8 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 11 13