5 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื้นที่เขต 9 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่มยุทธฯ ในพื้นที่เขต 9 ราวมกันดึงปัญหาอุปสรรคทุกมิติ ในการขับเคลื่อน ไก่เนื้อ โคเนื้อ สุกร เป้าหมายเพื่อล่อหลอมปัญหาให้เป็นผลผลิตสู่เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนใต้ร่วมกัน ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

 

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 11 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 4