สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง @ ประจำปีงบประมาณ 2563

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

> แผนการจัดซื้อ

ราคากลาง

เอกสารประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศผู้ชนะ