สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง @ ประจำปีงบประมาณ 2563

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

เอกสารประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศผู้ชนะ