ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 9

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-----------

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์
  (งบประมาณ 900,000 บาท) 
คลิก

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (งบประมาณ 2,880,000 บาท) คลิก

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (งบประมาณ 3,353,000 บาท) คลิก 

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (งบประมาณ 848,000 บาท) คลิก