ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ ตอนล่าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ 

Download

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 

ประกาศราคากลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ประกาศเผยแพร่

> เอกสารประกวดราคาซื้อฯ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ hot 11

**********************************************