สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 

Download

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ hot 11

ประกาศราคากลาง hot 11

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ hot 11

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ hot 11

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ hot 11

**********************************************