2

 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตร "รวมพลคน ศพก.เครือข่าย(ด้านปศุสัตว์) เกษตรกร จำนวน 24 ราย ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

 

 

 

 

 

 

 1 3 4