1

เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สพ.ญ. ปัทมา ชิตน้อย และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอแนวทางแก่เกษตร เรื่อง การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้งชันโรง โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต(มกอช) และนายสัตวแพทย์นพพร โต๊ะมี สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ฯลฯ ห้องประชุมคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ ร่วมกันหาแนวทางเพื่อให้มาตรฐานฟาร์ม สู่ มาตรฐานฟาร์มผึ้งชันโรง ต่อไปในอนาคต

 

 

 

 

 

2 4 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 9 3