1

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์เขต 9 มอบหมายให้ นายสุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ในฐานะคณะทำงานตรวจโรงงานหรือสถานประกอบการ เพื่อตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมโค โดยนายอภิชาติ สาราบรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานคณะทำงานตรวจโรงงานฯ นายพินิจ สวัสดิรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นคณะทำงานและเลขานุการ พร้อมคณะ เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตภัณฑ์นม ของบริษัทเซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด เลขที่ 99/9 หมู่ 4 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90220 โดยมีนายเจริญ เดชเกิด พร้อมพนักงาน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ซึ่งโรงงานได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ปริมาณนม 21.522 ตัน/วัน จากปริมาณน้ำนมกับที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ (MOU) 34.461 ตัน/วัน จากการเตรียมเอกสารรายละเอียดประกอบด้วย ส่วนของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ มีรายชื่อเกษตรกร ปริมาณน้ำนมดิบทุก 15 วัน จำนวนเงินเลขบัญชีธนาคารพร้อมสลิปการโอนเงิน ในส่วนของสหกรณ์มีหนังสือแจ้งหนี้และขอรับเงินค่าน้ำนมดิบ พร้อมรายละเอียดค่าน้ำนมดิบ ค่าขนส่งน้ำนมดิบ ค่า CIP พร้อมชื่อและเลขบัญชี สลิปการโอนเงิน ใบเสร็จรับเงิน สรุปยอดรวมเป็นรายเดือน บริษัทมีการเตรียมเอกสารและสรุปรายการเป็นอย่างดี ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย สามารถสรุปว่า มีการซื้อขายน้ำนม ทำผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน และบริหารปริมาณนมที่นอกเหนือสิทธิโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน รวมแล้วเป็นไปตาม MOU ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄🐷🐮🐔🦌🐐🐏🐄

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง #สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 รายงาน