1้เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับ สำนักงานควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ด่านกักกันสัตว์สงขลา และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ประชุมติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุม ศุนย์วิจัยและพัฒนาสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

2 435 6