7 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับกลุ่มสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ตรวจสถานพยาบาลสัตว์ ที่ยื่นขออนุญาตจัดตั้งและดำเนินการใหม่ จำนวน 1 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5  6