แบบสอบถาม

 แบบสอบถาม >> ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของผู้รับบริการ
qrcord1
แบบสอบถาม
ความต้องการของผู้รับบริการ
ใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์
qrcode2

 

 

 

 

2 เมื่อวันที่ 3 -4 สิงหาคม 2565 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ตรวจสอบตามระบบ GMP/HACCP โรงงานผลิตปลาป่น ณ บริษัท ทีซีเอฟ จำกัด เพื่อควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตภัณฑ์ปลาป่น ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ระบบ GMP&HACCP ให้ได้ปลาป่นที่มีคุณภาพ ซึ่งพบว่าบริษัทยังคงรักษาระบบคุณภาพได้ดี

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 4