5 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายสาโรจน์ เดชะพันธ์ ผอ. ส่วนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับมือการเเกิดภัยพิบัติ ชายแดนใต้เมื่อถึงช่วงฤดูฝนทางภาคใต้ เกษตรกรจะเผชิญหน้ากับภัยพิบัติในพื้นที่ชายแดนใต้ในพื้นที่ต่างๆ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและศูนย์ฯอาหารสัตว์ ในพื้นที่ พร้อมรับมือทั้ง ด้านสุขภาพสัตว์ อาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ และการอพยพสัตว์ ให้ทันต่อสถานการณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 7 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 12 8