3 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานในพิธีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรสำหรับศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ. 2565 จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24-26. พฤษภาคม 2565 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยมีเกษตรกร ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์พื้นที่เขต 9 จำนวน 21 ราย เข้าร่วมฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

6 5 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 1