7 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์เขต ๙ นำโดย นายณัฐวุฒิ ปุรินทราภิบาล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ ประเมินคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นและเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ดีเด่น ระดับเขต ของนายเจตน์ธนัช กุลนิล อ.บางกล่ำ จ.สงขลา และ นางนุสร รุ่งพรหม อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

1 2 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 8 9