4เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ และปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ปศุสัตว์อำเภอจะนะ ตรวจฟาร์มเพื่อรับรองการส่งออกสิงคโปร์ และตรวจประเมินการขอรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP) ณ บ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงคัดไข่จะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

6132