4เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 เตรียมความพร้อม การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ ยาสัตว์ ให้เกิดผลอย่างถูกต้องจึงต้องมีการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือและ Trainning เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิและเกิดประสิทธิตามจุดมุ่งหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 913 2