1วันที่ 16-17 กันยายน 2562 ส่วนสุขภาพสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ สัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา)ร่วมกับ เทศบาลนครสงขลาได้จัด โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก world rabies day ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. อบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่นักเรียนโรงเรียนวัดหัวป้อมนอก ร่วมถึงนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานแนวทางการผ่าตัดทำหมันสัตว์อย่างปลอดภัย โดยมีคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรม 200 คน
2.ลงพื้นที่ตั้งหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์ด้อยโอกาส โดยมีสัตว์เข้ารับบริการทั้งหมด 121 ตัว

2

67 43