12เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2562 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่เขต9 โดยมีหัวหน้าส่วนฯและข้าราชการ 17 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้ข้าราชการและเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ความก้าวหน้าในสายงาน บรรจุ แต่งตั้ง บรรยายโดยผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ แผนงานโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ/กรมปศุสัตว์ในปีงบประมาณ 2563 โดย ผู้แทนกองแผนงาน ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา19

21181716 222320