2เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. - 16.30 น. ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ได้ร่วมกันตั้งหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขและแมวจรจัดและด้อยโอกาสภายใต้โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ 2562 โดยดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมดจำนวน 63 ตัว เป็นสุนัข 37 ตัว เพศผู้ 20 ตัว เพศเมีย 17 ตัว และแมว 26 ตัว เพศผู้ 9 ตัว เพศเมีย 17 ตัว ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา1345678910