แบบสอบถาม

 แบบสอบถาม >> ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของผู้รับบริการ
qrcord1
แบบสอบถาม
ความต้องการของผู้รับบริการ
ใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์
qrcode2

 

 

 

 

3เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 62 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ตรวจติดตามและให้คำแนะนำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ (GAP) พนมฟาร์ม ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี และตรวจติดตามให้คำแนะนำสถานประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล ห้างบิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาปัตตานี


5421