7เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดยะลา ตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร ในพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักในการจัดการฟาร์มที่ดีและมีการบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนจะระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นการช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมที่ดีไว้ตลอดไป รวมทั้งเพื่อให้ฟาร์มสุกรสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน


3 1256