แบบสอบถาม

 แบบสอบถาม >> ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของผู้รับบริการ
qrcord1
แบบสอบถาม
ความต้องการของผู้รับบริการ
ใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์
qrcode2

 

 

 

 

1เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ส่วนมาตรฐานการ ปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต  9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา เข้าตรวจต่ออายุการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฎิชีวนะประเภทฟาร์มสุกรขุน ฟาร์มยะลาพันธุ์สัตว์ ของนายเกรียงศักดิ์ เสรีรัตน์ยืนยง ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งเป็นฟาร์มแรกในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9 ที่ได้รับการรองฟาร์มปลอดยาฯ


32