1เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ปศุสัตว์เขต9 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูลและปศุสัตว์อำเภอเมืองสตูล ร่วมปฏิบัติงาน กิจกรรมดังนี้👉ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตวที่ได้ ฆจส.2 ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 จำนวน 3 แห่ง. 👉.ติดตามด้านสิ่งแวดล้อมโรงฆ่าสัตว์
โดยตรวจสอบระบบการจัดการกับของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการฆ่าสัตว์ และการบำบัดน้ำเสีย ณ โรงฆ่าสุกรเทศบาลเมืองสตูล อำเภอเมือง จ.สตูล
พบว่ามีการจัดการของเสียด้วยบ่อผึ่งธรรมชาติ มีบ่อดักไขมัน ซึ่งเพียงพอต่อกำลังผลิตในปัจจุบัน แต่ควรให้มีการเพิ่มการขุดลอกตะกอนในบ่อรวบรวมน้ำเสีย และควรมีการเพิ่มความถี่ในการกำจัดวัชพืชรอบบ่อผึ่ง เพื่อให้ได้น้ำหลังการบำบัดที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น 👉ติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ปศุสัตว์ OK. เพื่อตรวจสอบและรับรองกระบวนการผลิต รวมถึงสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ระบบการผลิตเนื้อสัตว์มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค.


25698107