1เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ปศุสัตว์เขต9 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ปฏิบัติงานตรวจติดตามการรับรองระบบ GMP & HACCPโรงงานอาหารสัตว์ ณ บริษัทสากลปลาป่น จำกัด อำเภอเมือง จ.ปัตตานี เพื่อติดตามการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตภัณฑ์ปลาป่น ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ระบบ GMP&HACCP ให้ได้ปลาป่นที่มีคุณภาพ ซึ่งพบว่าบริษัทยังคงรักษาระบบคุณภาพได้ดี แต่พบข้อบกพร่องรอการแก้ไขภายในระยะเวลา 2 เดือน ตรวจวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ความชื้นในวัตถุดิบ (ปลาป่น) จากบริษัท สากลปลาป่น จำกัด จำนวน 3 ตัวอย่าง พบค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้น ไม่เกิน 10% ทั้งหมด เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

2346798