4เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ถึง 1 สิงหาคม 2562. ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์. สำนักงานปศุสัตว์เขต 9. ดำเนินการตรวจประเมินสถานที่รวบรวมไข่ เพื่อขึ้นบัญชีตรวจสอบย้อนกลับสถานที่รวบรวมไข่กับกรมปศุศัตว์ จำนวน 3 แห่ง คือ 1.บริษัท ฟาร์มชูสิน เตือนใจ 99 จำกัด จ.สตูล
2.บริษัท เกาะแต้วฟู้ดส์ จำกัด จ.สงขลา 3.บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ศูนย์คัดไข่ยะลา จ.ยะลา และเก็บตัวอย่างไข่ไก่เพื่อตรวจวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะตกค้าง, Salmonella spp.

135627