4เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9  ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

1 2 3 5

6 7 8 10