3เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ผอ.บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ สุวิทย์ อโณทัยสินทวี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก และ น.สพ.ศราวุธ แก้วกาหลง ร่วมกับ ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง ศูนย์บำรุงพันธ์ุสัตว์เทพา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง และคณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมตรวจเยี่ยมฟาร์ม เจาะเลือด ตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในฟาร์ม ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลแพะอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์วิจัยและทดลองสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.1 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา  
2 4
  1 5 7