2เมื่อวันที่11-12 มิถุนายน 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง เทศบาลตำบลควนเนียงและเทศบาลตำบลท่าช้าง ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์จรจัดในพื้นที่ตำบลควนเนียงและพื้นที่วัดคงคาเลียบ รวมกว่า 80 ตัว 
1  3
 4