1เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 พร้อมทีมงานส่วนสุขภาพสัตว์ในเขต 9 เดินหน้าพร้อมชี้แจงแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ ปี 60 เพื่อให้งานด้านสุขภาพสัตว์ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ทั้งทางด้านการควบคุม การป้องกัน การบำบัดโรคสัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์ และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ พร้อมระดมความคิดเห็นจากหัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9

 

123

456

789

 

 

ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9