1เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 1 ใน 882 ศูนย์ ผสมผสานทั้งด้านปศุสัตว์ ประมง และเกษตรกรรม โดยนายนูโซะ และนางพัชรี เกษตรกรตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ที่ได้รับคัดเลือกให้จัดตั้งศูนย์ 1 ใน 13 ศูนย์ของจังหวัดปัตตานี ซึ่งได้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้พื้นที่เป็นแหล่งฐานอาหารและกระจายรายได้แก่ชุมชน ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

17

 

 

ศูนย์ข่าว : สารสนเทสเขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9