1เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายวิริยะ แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฏหมายปฏิบัติงานใน 5 จังหวัดพื้นที่เขต 9 ‬ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ขายอาหารสัตว์หรือยาสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และ พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 ซึ่งในการเข้าตรวจสอบฯ ได้ให้คำแนะนำ แก้ไขและตักเตือนให้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวโดยเคร่งครัด ณ จังหวัดนราธิวาส

 

12

36

45

 

 

ศูนย์ข่าว : สารสนเทศเขต 9

สำนักงานปศุสัตว์เขต 9