แบบสอบถาม

 แบบสอบถาม >> ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของผู้รับบริการ
qrcord1
แบบสอบถาม
ความต้องการของผู้รับบริการ
ใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์
qrcode2

 

 

 

 

1 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 จัดให้มีการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติงาน 2565 พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9

 

 

 

 

 

 

2 3 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5