1 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ติดตามการดำเนินงานของสถานพยาบาลสัตว์ประจำอำเภอหาดใหญ่ รวมถึงร่วมผ่าตัดทำหมันสัตว์ด้อยโอกาสและสัตว์จรจัด รวมถึงให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ณ สถานพยาบาลประจำอำเภอหาดใหญ่ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7