1 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ลงพื้นที่ตรวจราชการ สอบถามเกษตรกร เพื่อหาสาเหตุการเกิดโรค รับฟังปัญหาและให้คำแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร รวมทั้งแนวทางการกลับมาเลี้ยงสุกรใหม่ ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา อ.กระแสสิน จำนวน 6 ราย

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7 9