3

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจรับรองการปฏิบัติทางการที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ GAP (ตรวจต่ออายุ) ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.เทพา จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

1 2 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 12 13