1 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา. ตรวจต่ออายุการปฏิบัติการที่ดี (GMP) สำหรับศูนย์รวบรวมไข่ เพื่อให้คงไว้ซึ่งการควบคุมกระบวนการผลิต. และควบคุมกระบวนการผลิตไข่ที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค ณ ศูนย์รวบรวมไข่ บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7