1 เมื่อวันที่9และ15 มิถุนายน 2565 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจต่ออายุฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ การลดใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยา

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5