12 เมือวันที่ 27 มกราคม 2565 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมแก้ปัญหาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โค-กระบือ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานการประชุม รับฟังปัญหาและเฝ้าระวังการเกิดโรคในพื้นที่โดยตรงจาก ปศุสัตว์ถึงเกษตรกร 5 ชายแดนใต้ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ทั้งนี้ได้เสริมความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดในห้วงการเกิดโรคระบาด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9

 

 

 

 

 

10 1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 8 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 13